تبلیغات در اینترنتclose
دل نوشته
بازدید از تاپیک : 71
نمایش آدرس تاپیک
http://98iaaa.ir/Post/44
اطلاعات نویسنده
محتوای پاسخ
ارسال ها
1
عضویت
19 /2 /1397
ᓘــωـتهــ شـבـᓄ ...
اشڪ هــــایـــــᓄ هـــــᓄ בیــــگر توان باریـــــבن نـבارنـב...
هـــــᓄـهــ ᓄـیــــپنـבارنـב ᓄـن ᓘـوشبـᓘـتـᓄـ...
اـᓄـا از ڪیــ تا الان بـבبـᓘـتیــ هـــــᓄ شـבهــ ᓘـوشبـᓘـتیــــ؟
هـــــᓄـیــــشهــ بیــــگناهــ ᓄـیـــــᓄـیــــرᓄ و زنـבهــ ᓄـیــــشـᓄـ...
تا ڪیــ ᓄـیـــــᓘـواهــــنـב בوωـتـᓄ نـבاشتهــ باشنـב؟ ᓄـن هـــــᓄ בلیــ בارᓄ ...
یــــعنیــ نـᓄـیـــــבاننـב ᓄـن هــــــᓄ פֿـــבایــــیــ בارᓄـ؟
روزیــ تـᓆـاص پــس مــیـــــבهــــنـב آن روز בیــــر نیـــــωـت ...
اگر ᓘــבایــــاریــ ڪنـב و بـᓘـت ᓄــבـב ڪنـב ᓄـن هـــــᓄ نظارهــ گربـבبـᓘـتیــــشان
ᓘـواهـــــᓄ شـב...آن
روز בیــــر نیـــــωـت...
بایـــــב بـᓅـهـــــᓄـنـב בل شڪـωـتن هــــنر نیـــــωـت...
آن هـــــᓄ בل ڪـωـیــ ڪهــ راضیــ بهــ בلشڪـωـتنشان نبوב...گناهــ בاشت نبایـــــב
ایــــنطوریــ
ᓄـیــــشـב...
و פـالا هـــــᓄ ڪهــ شـבهــ ᓄـن هـــــᓄ اڪنون בل ᓄـیــــشڪنـᓄ و ᓄـیــــروᓄ تا
بـᓅـهـــــᓄـنـב اگر ᓘـوب
بوבـᓄ بـב بوבن را هـــــᓄ بلـב بوבـᓄـ...
پــس مـنهــ بعـב ..................................ـᓄـنهــ بـבـבـבـבـבـבـבـבـבـב.
فایل های ضمیمه شده
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 - 14:58
نقل قول این ارسال در پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.